Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Supervers.be BV
Scheepvaartkaai 20a
3500 Hasselt

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel demarktaanhuis.be biedt haar klanten de mogelijkheid om verse groenten en fruit online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij demarktaanhuis.be.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het aan huis leveren van de waren zijn gratis vanaf een aankoopbedrag (incl. BTW) van €20,00. Leveringen onder €15 worden geannulleerd. De levering van onze goederen wordt uitgevoerd door Supervers.be BV.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in een straal van 25km rond Beringen. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11).
Supervers.be BV is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Supervers.be BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Supervers.be BV.
Supervers.be BV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van demarktaanhuis.be. De artikelen worden thuis bij de klant. De bestelling wordt pas geactiveerd van de orderbevestiging ontvangen is. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Rembours (cash)
  • Rembours (Bancontact)
    De klant dient zijn betaling direct uit te voeren na het plaatsen van de bestelling. Indien de betaling niet ontvangen wordt zijn we genoodzaakt om de bestelling te annuleren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Supervers.be BV.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 6: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. U kan ons bereiken 24uur/dag bereiken via info@demarktaanhuis.be

Artikel 7: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst (demarktaanhuis.be) waarna in samenspraak zal besloten worden hoe het artikel terug dient bezorgd te worden aan Supervers.be BV.
Elk gebrek dient binnen 1 dag na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Supervers.be BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun kosten terug bezorgen aan Supervers.be BV (magazijn: Scheepvartkaai 20a, 3500 Hasselt), België
Goederen (waardebonnen) met een verkoopsprijs van €100 of meer dienen ons per aangetekend schrijven te worden teruggestuurd. Na ontvangst zal het bedrag van de aankoop worden teruggestort zonder betaling van boete. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• Indien de producten aan bederf onderhevig zijn
Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld levensmiddelen).
De consument heeft steeds het recht om af te zien van zijn/haar aankoop. Dit kan op eenvoudig verzoek via een e-mail naar onze klantendienst demarktaanhuis.be of via post, door gebruik te maken van dit modelformulier voor herroeping. Modelbrief

Artikel 9: Privacy
Supervers.be BV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden of doorverkocht aan derden. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van demarktaanhuis.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat baetengroentenenfruit.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Scheepvaartkaai 20a
3500 Hasselt. demarktaanhuis.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op baetengroentenenfruit.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
demarktaanhuis.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
demarktaanhuis.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op baetengroentenenfruit.be

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Supervers.be bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: demarktaanhuis.be Klantendienst
De klantendienst is 24/24 bereikbaar via e-mail op demarktaanhuis.be of per post op het volgende adres Scheepvaartkaai 20a 3500 Hasselt

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van demarktaanhuis.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
demarktaanhuis.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Hasselt bevoegd.

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.